Νέες Προκλήσεις - Νέες Ευθύνες

Η δραστηριότητα των επιχειρήσεων είναι η κινητήρια δύναμη της οικονομικής ανάπτυξης. Ο 21ος αιώνας αναδεικνύει νέους όρους για την οργάνωση των επιχειρήσεων που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα τους.

ΤΟ ΚΕΒΕ, ως συλλογικός φορέας και εκφραστής των κυπριακών επιχειρήσεων, αναλαμβάνει να προωθήσει μια νέα στρατηγική που στηρίζεται στην ανάπτυξη, διάδοση και εμπέδωση της Εταιρικής Υπευθυνότητας ως ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και ως συμβολή των επιχειρήσεων στη βιώσιμη ανάπτυξη της Κύπρου και στις μεγάλες κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις της εποχής μας.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού το ΚΕΒΕ δημιούργησε την πλατφόρμα για την Εταιρική Υπευθυνότητα. Η πλατφόρμα αυτή, η οποία θα βρίσκεται σε διαρκή εξέλιξη, προωθεί, στηρίζει και διευρύνει το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων της Κύπρου να ενσωματώσουν στη στρατηγική τους ουσιαστικές δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας. Στόχος είναι να βελτιώσουν τις οικονομικές επιδόσεις, να ενισχύσουν την ικανότητα τους στη διαχείριση κινδύνων και να μεγιστοποιούν το θετικό τους αντίκτυπο στην κοινωνία και το περιβάλλον.

Η δημιουργία της ιστοσελίδας αποτελεί ευγενική χορηγία της  (940) 966-0060

Επίτροπος Περιβάλλοντος
Έχει κυκλοφορήσει ο νέος πρακτικός οδηγός για την Εταιρική Περιβαλλοντική Ευθύνη.
Μπορείτε να τον πάρετε σε ηλεκτρονική μορφή από τον πιο κάτω σύνδεσμο...
236-353-5314

 

Νέα/Ανακοινώσεις

Φωτογραφίες απο την Εκδήλωση για την Υπογραφή της Χάρτας Κατά της Κλιματικής Αλλαγής
(650) 432-4149
 
Εκδήλωση για την Υπογραφή της Χάρτας Κατά της Κλιματικής Αλλαγής

Ξενοδοχείο Hilton Park, Λευκωσία

17 Μαρτίου 2010

Περισσότερα..
 

Πολυμέσα

PSA ΚΕΒΕ
PSA - ΚΕΒΕ "Η προσφορά του δέντρου"