tel. 032 289 74 64, fax 032 289 68 13

o kancelarii

2624443741 Listopad (732) 221-9989   « 2018 2129015504

Wybierz konkretny dzieñ lub nazwê miesi±ca aby wy¶wietliæ wydarzenia z danego okresu.

Wybierz « lub » aby wy¶wietliæ wydarzenia dla poprzednich / nastêpnych miesiêcy lub lat

Biuro Rachunkowe STER powsta³o w dniu 29 stycznia 1991 roku  w Bytomiu i prowadzone by³o przez Pani± mgr Bogus³awê Jesionek - Franc. W 1992 roku przekszta³ci³o siê w spó³kê cywiln±  w sk³ad której wchodzili Pani mgr Bogus³awa Jesionek - Franc, Pani mgr Iwona Krupa i Pan mgr Witold Franc . W tym. ¿e roku wynajêto lokal w Bytomiu przy ulicy Strzelców Bytomskich 340, zakupiono komputery i zatrudniono pierwsz± ksiêgow±.

    W 1994 roku wyst±pi³a ze spó³ki Pani mgr Iwona Krupa, ale od wrze¶nia 1995 roku spó³ka sta³a siê znowu trzyosobow±  po wst±pieniu Pana mgr Micha³a Franc. Z dniem 01 stycznia 1997 roku wesz³a w ¿ycie ustawa o doradztwie podatkowym. Wtedy to zmianie uleg³a nazwa, która obecnie brzmi: Kancelaria Doradców Podatkowych Biuro Rachunkowe STER s.c.

    W dniu 05 pa¼dziernika 2001 zmar³a Pani mgr Bogus³awa Jesionek - Franc i w spó³ce cywilnej pozostali Pan mgr Witold Franc i Pan mgr Micha³ Franc. W takim sk³adzie spó³ka trwa nadal. Z pocz±tkiem roku 2002 kancelaria zosta³a przeniesiona do nowo zaadaptowanego, wy³±cznie na potrzeby kancelarii budynku mieszcz±cego siê przy ulicy Strzelców Bytomskich 308a.

    Wszyscy wspólnicy ukoñczyli wy¿sze studia ekonomiczne, uzyskali ¶wiadectwa kwalifikacyjne upowa¿niaj±ce do us³ugowego prowadzenia ksi±g rachunkowych, a tak¿e uzyskali tytu³ doradcy podatkowego i wpisy na listê doradców Ministerstwa Finansów. Kancelaria nale¿y do Polskiego Konsorcjum Doradczego, które grupuje ponad  60 podmiotów doradczych ca³ego kraju. Wspólnicy kancelarii nale¿± do Stowarzyszenia Doradców Podatkowych w Katowicach.strony internetowe 304-730-2990
Strona kojarzona jest z: doradztwo podatkowe katowice, biuro rachunkowe katowice, us³ugi ksiêgowe katowice